Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door Brelco BVBA. Deze policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website. In deze policy leest u onder andere hoe wij met u omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die Brelco BVBA verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website vindt u in onze cookie policy. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders, om actief nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Met deze mensen nemen we vervolgens contact op, waarna zij de mogelijkheid krijgen om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van uw contact(en) en overeenkomsten met Brelco BVBA. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten, diensten en speciale acties waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en speciale acties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten, diensten en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. Tot slot kunnen we uw gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

U krijgt altijd de vrije keuze om uw gegevens al dan niet op te geven. We informeren u daarbij steeds duidelijk op voorhand en voor welk doel u uw gegevens opgeeft. Wij houden uw gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Brelco BVBA gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als u e-mails ontvangt omdat u zich daarvoor hebt aangemeld, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijft u die ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

4. Wat zijn uw rechten?

U beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo hebt u een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens. U kunt ook verzet aantekenen tegen het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel. Tot slot kunt u ons ook vragen om uw gegevens die in ons bezit zijn digitaal te bezorgen. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan Brelco BVBA via de algemene contactgegevens waarin duidelijk staat wat u wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. U kunt dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens of door in de promotiemailings of digitale nieuwsbrieven te klikken op de uitschrijflink.

Met deze policy proberen wij u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Jan Brusselmans – jan.brusselmans@brelco.be+32 52 55 61 94.

5. Beheer van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Brelco BVBA, Lodderstraat 14b, 2880 Bornem. Binnen Brelco BVBA zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de firma’s die in onze opdracht onze databases en website beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kunt u een overzicht krijgen van deze verwerkers.

6. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we u bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van een of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet u daar uw expliciete toestemming voor geven.

Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe verwerker. De externe verwerker beheert dan een database die gelinkt is aan de Brelco BVBA-database. De externe verwerker verbindt er zich toe om de gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen, volledig in overeenstemming met deze policy. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN BRELCO bvba

1. TOEPASBAARHEID

1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte bij BRELCO bvba (“Brelco”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Brelco en de Klant, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke offerte uitgaande van

Brelco; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) artt. 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Brelco wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Brelco uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende

afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

1.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Brelco en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4 Brelco behoudt zich het recht voor haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

1.5 Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op Brelco.

2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

2.1 Brelco kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken . In elk geval zijn alle offertes van Brelco vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Brelco in rechte te verbinden de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Brelco met de uitvoering van de order een aanvang maakt.

2.2 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is Brelco gerechtigd vervangingen en aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. Deze bijkomende werken zullen automatisch worden aangerekend en geacht aanvaard te zijn door de Klant.

2.3 Brelco is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan. In ieder geval gaat Brelco niet in op verzoeken tot het sluiten van een onwettelijke overeenkomst.

3. PRIJS

3.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend , die wordt vastgesteld in de bijzondere overeenkomst. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

3.2 Alle door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen en/of diensten die niet expliciet werden voorzien in de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

3.3 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Klant: studiekosten, prijzen van verpakking, transport- en verplaatsingskosten met inbegrip van de transportverzekering, portkosten, werfvergaderingen, kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, invoerrechten, heffingen, en belastingen. Ingeval van levering op geconsigneerde paletten zullen deze aangerekend worden aan de prijs van € 12,5.

3.4 Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van Brelco, en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.

3.5 Het in de bijzondere overeenkomst en/of offerte geschatte aantal werkuren, is steeds indicatief en wordt aangepast in

functie van de werkelijk gepresteerde werkuren. Alle gepresteerde werkuren vanaf de aankomst tot vertrek op de werf worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud: (louter exemplatieve opsomming) verplichte opleiding aangaande veiligheidsinstructies, niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen als omschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, agressie op de werf, etc. 3.6 Alle prijzen m.b.t. de levering van diensten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren en tijdens het officieel bouwverlof zijn hogere prijzen van toepassing.

3.7 Alle prijzen worden berekend op basis van het meest recente elektriciteitsplan dat door de Klant aan Brelco werd overhandigd op de datum van de offerte uitgaande van Brelco . Indien het elektriciteitsplan nadien nog wordt gewijzigd en/of indien de Klant niet het meest recente elektriciteitsplan heeft overhandigd aan Brelco, heeft Brelco het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in conformiteit met het meest recente en/of gewijzigde elektriciteitsplan.

3.8 Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijziging van leverancier(s) om redenen onafhankelijk van Brelco, evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de zaken, geven Brelco de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

3.9 Voor opdrachten en/of bestellingen boven de 50.000 Euro, exclusief BTW, heeft Brelco het recht aan de klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de bijzondere overeenkomst over te gaan.

4. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De verbintenissen van Brelco beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van het lastenkohier (plannen en specificaties) en order, voor zover dit bij het afsluiten van de bijzondere overeenkomst werd vastgelegd. Indien het gaat om uitvoering volgens een uitsluitend door de Klant opgesteld plan en berekening, heeft de Klant de verantwoordelijkheid om de desbetreffende plannen en berekeningen , net als alle nodige en nuttige informatie voor de

uitvoering hiervan tijdig voor akkoord voor te leggen aan Brelco. De verantwoordelijkheid van Brelco blijft in dit geval beperkt tot de strikte uitvoering volgens specificatie van deze plannen en berekeningen.

4.2 Indien bepaalde onderdelen, om redenen onafhankelijk van Brelco, niet voorradig zijn, kan Brelco deze ontbrekende onderdelen naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk. De eventuele vervanging van ontbrekende onderdelen door een functioneel equivalent, kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de bijzondere overeenkomst. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ten laste van de Klant.

4.3 Brelco is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, noch voor het beoordelen of de documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of andere normen.

4.4 Behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen partijen is de aanwezigheid van Brelco op de werfvergaderingen niet vereist.

5. LEVERING, OPHALING EN INSTALLATIE

5.1 Indien de Partijen overeenkomen dat Brelco goederen levert buiten haar onderneming, reizen de goederen voor rekening en op risico van de Klant.

5.2 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de bijzondere overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen Brelco en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot een ontbinding van de bijzondere overeenkomst. Wijzigingen en/of vervangingen hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. Gedeeltelijke uitvoering of levering heeft geen verbreking van de bijzondere overeenkomst tot gevolg. Brelco is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van Brelco, de Klant, en/of enige andere derde.

5.3 Indien de partijen overeenkomen dat de Klant goederen komt ophalen, dient de Klant de verkochte zaken zelf en op eigen kosten op te halen op de door Brelco aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per begonnen week. Indien de geplande datum van ophaling met twee weken overschreden is, heeft Brelco het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de bijzondere overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. Verdere afhandeling gebeurt dan conform artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

5.4 Indien de partijen overeenkomen dat de Klant de installatie van de bij Brelco aangekochte goederen zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op het risico van de Klant. Brelco kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor eventuele schade die voortvloeit uit een foutieve installatie van de bij Brelco aangekochte goederen.

6. ONDERAANNEMING

6.1 Brelco heeft het recht om een deel van de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.

6.2 Indien Brelco optreedt als onderaannemer, heeft Brelco een rechtstreekse vordering op de bouwheer/Klant, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant- hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering en dit conform artikel 1798 B.W..

6.3 Indien Brelco optreedt als onderaannemer, heeft Brelco bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op Brelco als onderaannemer een beroep werd gedaan.

6.4 De in dit artikel vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.

7. RISICO

Het risico op de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen gaat over op de Klant op het moment dat de bijzondere overeenkomst tot stand komt.

8. INFORMATIE, STALEN EN MODELLEN

De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde goederen en diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die Brelco op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

9. KWALITEIT EN MATEN

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert Brelco zaken van een kwaliteit en omschrijving die gebruikelijk zijn.

9.2 Brelco is geen ingenieursbureau, en draagt geen enkele verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid dienaangaande. De noodzakelijke studies en eventuele vragen m.b.t. plannen/berekeningen, moeten door de Klant worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd ingenieursbureau.

10. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

10.1 De klant draagt de verantwoordelijkheid om:

” alle studies, plannen en berekeningen ter controle voor te leggen aan een daartoe bevoegd ingenieursbureau; ” ervoor te zorgen dat een ingenieursbureau en/of architect de werken opvolgt, werfvergaderingen bijwoont, en werfverslagen maakt; ” alle gegevens, waarvan Brelco aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het order, en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de uitvoering van het order, tijdig over te maken aan Brelco. Brelco zal haar werkzaamheden enkel baseren op de informatie die de Klant schriftelijk aan Brelco heeft bezorgd, en is geenszins aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit foutieve en/of onvolledige informatie. Telkens wanneer de Klant bijkomende informatie aan Brelco overhandigt , heeft Brelco het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in conformiteit met de bijkomende informatie, en/of te vereisen dat het voorwerp van haar verplichtingen wordt aangepast. ” de veiligheid op de werf te garanderen, en alle (wettelijke en andere) veiligheidsnormen strikt na te leven. Indien de Klant de veiligheid op de werf niet garandeert, en voornoemde veiligheidsnormen niet (correct) naleeft, heeft Brelco, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat Brelco hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk voor kan worden gesteld, het recht om naar eigen keuze en inzicht: (1) zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen en de hieraan verbonden kosten integraal door te rekenen aan de Klant; of (2) haar werkzaamheden op te schorten totdat alle mogelijke veiligheidsvoorschriften correct en volledig worden nageleefd en de veiligheid op de werf kan worden gegarandeerd.

” een elektrische voeding te voorzien van 400V+Nulgeleider 3fasen 16A, en dit niet verder dan 5 meter van de uit te voeren werken;

” de nodige heftoestellen en/of stelling ter beschikking te stellen;

” de werkplaatsen steeds vrij te houden, zodat Brelco over de nodige ruimte beschikt om de installatie uit te voeren, en om afvalcontainers, een werfkeet en een opslag- materiaalcontainer te plaatsen; de werknemers van Brelco toelating te verlenen om de bestaande sanitaire infrastructuur te gebruiken;

” een verzekering af te sluiten voor de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen m.b.t. brand, alle vormen van natuurgeweld, ontploffings- en waterschade, en diefstal;

” Brelco voorafgaand aan de levering van goederen of diensten, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan de goederen of diensten dienen te voldoen in het land van levering/uitvoering, indien dit land niet België is.

” Brelco op de hoogte te brengen, onder vorm van een start- werfvergadering, van de mogelijke gevaren die de activiteit van de Klant met zich meebrengen, zodanig dat de nodige preventieve maatregelen kunnen worden genomen om elke vorm van ongeval te vermijden.

10.2 Indien de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt Brelco zich het recht voor om, naast de maatregelen die reeds worden beschreven in artikel 10.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, de werken (tijdelijk) te onderbreken. De kosten verbonden aan deze onderbreking worden aanzien als een oponthoud in de zin van artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden, en worden gefactureerd aan de Klant. Deze kosten hebben ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde uren, extra transport- en verplaatsingskosten, etc.

11. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De Klant moet direct bij de ophaling, levering, installatie, herstel en/of onderhoud een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze zaken te aanvaarden als overeengekomen.

11.2 De Klant moet de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen en/of diensten binnen de 24 uur na levering grondig keuren. Het in gebruik nemen van de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen, en/of de ondertekening van een PV van oplevering wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als definitieve oplevering van de geleverde prestaties en goederen.

11.3 De Klant verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen of diensten te beroepen, indien hij Brelco niet binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aangetekend en met de vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon, op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de zaken en/of diensten en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

11.4 In ieder geval verliest de Klant het recht zich op de non- conformiteit of het gebrek te beroepen, indien hij Brelco niet ten laatste binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum der eindfactuur, op zulke wijze op de hoogte brengt.

11.5 De Klant erkent de gevaren die de hoge spanningen op de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen kunnen meebrengen, en erkent door Brelco voldoende in kennis te zijn gesteld over de technische gegevens en het veilig gebruik van deze goederen.

11.6 De aansprakelijkheid van Brelco is beperkt tot de tienjarige aansprakelijkheid die dwingend door de wet wordt opgelegd.

11.7 Brelco is in geen geval aansprakelijk voor de verkeerde aanwending van de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen, de door de Klant of derden toegebrachte schade en/of het niet naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

Brelco is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade en/of gevolgschade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door Brelco aangegane polis BA-uitbating overstijgt. Brelco kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade naar aanleiding van foutieve of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld.

11.8 In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal Brelco naar eigen keuze en inzicht:

(1) de non-conforme of gebrekkige prestaties/goederen of delen van goederen vervangen; of (2) de non-conformiteit of het gebrek vergoeden. Indien Brelco besluit de non- conforme en/of gebrekkige prestaties/goederen of delen van goederen te vervangen, zullen de desbetreffende werkzaamheden enkel worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur, met uitsluiting van zaterdag, zondag, feestdagen en het officieel bouwverlof. De werkuren in het kader van een dergelijke vervanging, zullen aan de Klant worden aangerekend in conformiteit met artikel 3 en artikel 15 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Onmiddellijk na de eventuele vervanging van gebrekkige prestatie/goederen of delen van goederen, moet de Klant de hierboven omschreven verificatieprocedure opnieuw correct en volledig naleven, met dien verstande dat de hierboven omschreven garantietermijnen worden aangepast conform de garantietermijnen die aan Brelco werden toegekend door de leverancier(s) van de vervangen goederen of delen van goederen. Deze aangepaste garantietermijnen gelden enkel m.b.t. de vervangen goederen of delen van goederen.

11.9 De Klant mag in geen geval de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan.

11.10 Brelco behoudt zich het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.

11.11 Klachten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn.

De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11.12 Onderhoud, controle en/of herstelling, buiten de in dit artikel en/of in de bijzondere overeenkomst beschreven voorwaarden en termijnen, kan worden overeengekomen tegen betaling van een meerprijs en in een aparte overeenkomst.

12. OVERMACHT EN HARDSHIP

12.1 Brelco is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

12.2 In geval van overmacht of hardship kan Brelco naar eigen keuze en inzicht (1) functionele equivalenten gebruiken; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de bijzondere overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de bijzondere overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Brelco overeenkomstig

artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden, één of meer arbiters verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

12.3 Onder overmacht en hardship worden ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming):

onbeschikbaarheid/schaarste aan onderdelen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, grondstofschaarste, oorlog, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, etc.

13. VRIJWARING

13.1 De Klant zal Brelco volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

13.2 De Klant zal Brelco schadeloos stellen voor alle schade, gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

14. FACTUUR EN BETALING

14.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk overmaken.

14.2 De Klant is ertoe gehouden om de overeengekomen verkoopprijs in schijven te betalen, naarmate de goederen en/of onderdelen van goederen geleverd worden. De gepresteerde werkuren worden op regelmatige basis aan de Klant gefactureerd in functie van de vordering der werken.

14.3 Brelco heeft het recht een voorschot aan te rekenen.

14.4 De facturen van Brelco zijn betaalbaar op de factuurdatum en ten laatste 5 dagen na ontvangst van de factuur, door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betaling. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn Brelco in rechte te verbinden zijn geldig.

14.5 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag:

Onze facturen zijn, behoudens indien anders overeengekomen werd, contant betaalbaar te 2880 Bornem. Betalingen moeten daarbij gebeuren door overschrijving op onze bankrekening. Cashbetalingen worden niet aanvaard.Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:

  1. € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;

  2. € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;

  3. € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som

” heeft Brelco het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

14.6 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

14.7

15. ANNULATIE

Ingeval een order door of lastens de Klant wordt geannuleerd, is laatstgenoemde gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van de totale koopsom, en tot integrale vergoeding van de reeds gepresteerde werkuren, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderd vijftig Euro (€ 250,00). Dit alles onverminderd het uitdrukkelijke recht van Brelco om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 De eigendomsrechten op de door Brelco verkochte, geleverde en/of geïnstalleerde goederen gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.

16.2 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde zaken veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Brelco daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

16.3 Voorts verbindt de Klant zich om de onbetaalde goederen te verzekeren voor brand , alle vormen van natuurgeweld, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen m.b.t. zaken die nog steeds tot de eigendom van Brelco behoren, komt toe aan Brelco. De Klant verleent Brelco de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en

betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

16.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien Brelco vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van Brelco de zaken op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Brelco terugbezorgen. De uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst tot gevolg.

16.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt Brelco automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs en/of aannemingsprijs, en is de Klant aan Brelco een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

17. RECHTSVERWERKING

17.1 Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door Brelco van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

17.2 Elke, zelfs tijdelijke, niet- toepassing door de Klant van enig recht, leidt tot rechtsverwerking.

18. NETTING

18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Brelco en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Brelco en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en Brelco doorgevoerde schuldvergelijking.

19. DUUR, OPSCHORTING EN ONTBINDING

19.1 De bijzondere overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een termijn, noodzakelijk voor de uitvoering van het desbetreffende project, met inbegrip van eventuele wijzigingen en/of aanvullende prestaties.

19.2 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Brelco zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. Dit alles onverminderd het recht van Brelco om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

20. VERTROUWELIJKHEID EN INTTELLECTUELE EIGENDOM

20.1 Alle plannen, tekeningen, afbeeldingen, documenten, know-how of informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen, de uitvoering of levering van goederen en/of diensten, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van Brelco moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.

20.2 Deze documenten en informatie blijven eigendom van Brelco en mogen niet aan derden worden meegedeeld, of (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Brelco. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en Brelco behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

20.3 De levering van goederen en/of diensten door Brelco aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht.

De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

20.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na de beëindiging of het einde van de bijzondere overeenkomst bestaan.

20.5 Brelco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van haar producten.

21. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

21.1 De Klant geeft aan Brelco de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Brelco aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen Brelco en de Klant.

21.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Brelco meer wenst te ontvangen, dient de Klant Brelco hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

21.3 De Klant geeft aan Brelco de toelating om beeldmateriaal van de door Brelco verkochte, geleverde, en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van Brelco, publicatie in folders, etc.

22. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen Brelco en de Klant, zullen definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPINA, door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd. De zetel van de procedure is Gent. De taal van de arbitrage is Nederlands.

23. TAAL

De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke . Deze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.Brelco.be.

 

 

 

 
 
 

Overeenkomst van onderaanneming

Voorwaarden contract onderaanneming 24/01
 
1. De onderaannemer werkt volledig voor eigen rekening, al het personeel van de onderaannemer staat onder zijn leiding en gezag.
 
2. De onderaannemer voorziet zijn eigen wettelijke verzekeringen waaronder BA-uitbating, arbeidsongevallen, … Een bewijs van onderschrijving polis BA-uitbating dient voor de éérste betaling worden voorgelegd.
 
3. De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de laatst geldende veiligheidswetgeving, Codex veiligheid op het werk cq. nog geldende A.R.A.B. maatregelen met inachtneming van de individuele beschermingsmiddelen.
 
4. Wekelijks wordt een vorderingsstaat gemaakt als basis voor de facturatie. Deze vorderingsstaat dient cumulatief te zijn per week. De factuur dient vergezeld te zijn van de door projectleider goedgekeurde en gehandtekende vorderingsstaat, dit telkens voor de 20ste van de maand. Er wordt één factuur per werf opgesteld. Zonder bijhorende, goedgekeurde en gehandtekende vorderingsstaat is de factuur niet aanvaardbaar door Brelco Bv. en als onbestaande te beschouwen. Een factuur die ons toekomt meer dan 3 maanden na uitgifte van de vorderingsstaat wordt niet meer aanvaard en alle rechten voortvloeiend uit de inhoud van deze vorderingsstaat zullen hierdoor vervallen.
Bij betaling van de eerste factuur zal Brelco 5% inhouden als borg.
 
5. De onderaannemer draagt de verantwoordelijkheid voor door hem uitgevoerde werken, alle eventuele fouten en tekorten zullen door hemzelf of op zijn kosten worden hersteld.
 
6. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum en dienen bij Brelco Bv. toe te komen ten laatste de 2de werkdag van de week volgend op de gepresteerde week vergezeld van door projectleider goedgekeurde vorderingsstaat. De vorderingsstaat wordt wekelijks en binnen de 5 werkdagen goedgekeurd door Brelco Bv. Van later toegekomen facturen wordt de betalingstermijn één maand verlengd. Facturen zonder goedgekeurde vorderingsstaat worden geweigerd. 
 
7. De onderaannemer houdt zich strikt aan de uitvoeringstermijn.
Wanneer de onderaannemer door eigen fout deze uitvoeringstermijn overschrijdt, zal Brelco Bv. een forfaitaire boete aanrekenen van minimum 125,00 Euro per kalenderdag vertraging.
 
8. De facturen worden opgemaakt op basis van door Brelco Bv. goedgekeurde vorderingsstaten, enkel hierop vermelde werken komen voor betaling in aanmerking. Alle meerwerken dienen afzonderlijk en schriftelijk overeengekomen te zijn, zoniet zal de betaling uitblijven.
 
9. De afgesproken totaalprijs is inclusief alle kosten van de onderaannemer zoals verzekering, vervoer, werkkledij, taksen, handgereedschap, veiligheidskledij, toezicht, …
 
10. Wanneer de onderaannemer gebruik maakt van een schaarlift/hoogtewerker, ter beschikking gesteld door Brelco Bv., kan hij geen aanspraak maken op gelijk welke vergoeding (wachturen, verloren uren, …) door het tijdelijk in panne gaan of onvoldoende werking van het toestel. De medewerker van de onderaannemer, die het toestel bedient, dient een schriftelijk attest voor te leggen waarin zijn bekwaamheid als bediener van een schaarlift/hoogtewerker wordt bevestigd. In de hoogtewerker wordt steeds een veiligheidsharnas gedragen, indien de leverancier van de schaarlift dit te kennen geeft, door middel van een sticker op de schaarlift. Indien er reeds aanwezige schade is aan de  schaarlift/hoogtewerker, dan maakt de onderaannemer voor aanvang van de werken een document op met vermelding van de zichtbare schade. Zoniet zal de schade voor eigen rekening zijn. De BA verzekering voor schade aan derden dient een voldoende hoge dekking te hebben.
 
11. Wanneer de onderaannemer gebruik dient te maken van een personenlift, goederenlift, … om personen/materialen/materiëlen op de werkplaats te brengen, kan hij geen aanspraak maken op gelijk welke vergoeding, te wijten aan het buiten werking zijn van deze liften om gelijk welke reden ook (mechanische panne, stroomonderbreking, …).
 
12. De onderaannemer voorziet handgereedschap, kleine machines (boor- en slijpmachines), stellingen en ladders voor zijn personeel om de afgesproken werken uit te voeren.
 
13. De onderaannemer kan gebruik maken van de eetlokalen – kleedlokalen en sanitaire inrichtingen van Brelco Bv. voor zover deze beschikbaar zijn.
 
14. De onderaannemer volgt de normen, gebruiken en veiligheidsvoorschriften van Brelco Bv. en zijn opdrachtgever.
 
15. Alle uitgevoerde werken moeten conform ARAB-AREI en op de werf toepasselijk lastenboek en planning zijn. Deze kunnen steeds op eenvoudig verzoek en op vraag van de onderaannemer bezorgd worden en moeten gekend te zijn.
 
16. Het goedkeuren of betalen van facturen betekent geen automatische goedkeuring van de uitgevoerde werken. Tot datum van definitieve oplevering blijven eventuele tekorten voor rekening van de  onderaannemer.
 
17. De onderaannemer zal bij ondertekening van dit onderaannemingscontract een schriftelijk bewijs leveren van registratie, betaling RSZ, inschrijving in het handelsregister en in het BTW register. Indien deze stukken niet meegestuurd worden, mogen de werken niet aangevangen worden. 
 
18. Wijzigingen in toestand van erkenning, registratie of belastings- en RSZ schuld zullen onmiddellijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
 
19. Door ondertekening van contract treedt de onderaannemer in de plaats van Brelco Bv. en zal hij de werken uitvoeren zoals voorzien in contract van Brelco Bv. t.o.v. klant, dit geldt zowel voor de technische kant als voor de te respecteren planning. Alle nodige documenten kunnen steeds opgevraagd worden bij Brelco Bv.
 
20. Indien de onderaannemer in gebreke blijft, bijvoorbeeld door niet-opvolgen planning, gebruik niet-conforme materialen, niet respecteren van de veiligheidsvoorschriften, zonder reden verlaten van de werf, … of indien er duidelijk tekenen zijn dat de onderaannemer de werken niet zal kunnen verder zetten volgens planning (bvb. faillissement, staking betaling, …) kan Brelco Bv. mits een ingebrekestelling, 5 werkdagen later ofwel de werken zelf verderzetten ofwel door derden laten uitvoeren zonder enige vergoeding. Bovendien zullen alle gemaakte kosten ten laste gelegd worden van de onderaannemer, zowel directe als indirecte (gevolgschade). Voor toepassing van bovenstaande is geen tegensprekelijke vaststelling nodig. De werfverslagen of brieven van bouwheer of zijn aangestelden gelden als bewijs, gezien de hoogdringendheid.
 
21. Bijzondere aandacht vestigen aan de planning. Zowel de tussentijdse data als einddata dienen strikt gerespecteerd te worden. Tot datum van definitieve oplevering blijven eventuele tekorten voor rekening van de  onderaannemer., zowel t.o.v. nevenaannemers op de werf tijdens uitvoering als t.o.v. eindklant wegens te late oplevering. Hierbij ook een verwijzing naar art. 20 betreffende de kosten. De uitvoeringsplanning maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. Bij eventuele twijfel kan de onderaannemer de planning steeds opvragen bij Brelco Bv., zodat hierover geen betwisting kan bestaan.
 
22. Inpandgeving, endossering of elke vorm van overdragen van facturen is niet toegelaten. Gebeurt dit toch dan zal automatisch een bedrag van 4% afgehouden worden van de factuur als kosten opdrachtgever.
 
23. Het is de onderaannemer niet toegestaan rechtstreeks of onrechtstreeks contact op te nemen met de bouwheer van de huidige werf, prijzen of financiële inlichtingen door te geven of enige andere handeling te stellen welke Brelco Bv. nadeel berokkent. 
(Als bouwheer dient te worden verstaan: hoofdaannemer, huurder of eigenaar van het gebouw of de installaties.) Dit geldt voor een termijn van minstens zes maanden na beëindiging van de werken op betreffende werf.
 
24. De onderaannemer verbindt er zich toe de werken zelf uit te voeren. Hij mag ze niet doorgeven aan een andere (onder)aannemer zonder op voorhand een schriftelijk akkoord van de hoofdaannemer te hebben. Zoniet zal de factuur niet betaald worden.
 
25. Alle overeengekomen prijzen zijn vast en zonder herziening tot beëindiging van de werf.
 
26. Werken zijn uit te voeren volgens de overeengekomen eenheidsprijzen zoals vermeld op het contract.
 
27. Enkel de voorwaarden van dit overeengekomen contract zijn geldig bij uitsluiting van alle andere voorwaarden van de onderaannemer. Tevens zijn alle clausules voorkomend op werkbonnen, facturen, offertes, … van de onderaannemer niet van toepassing.
 
28. Indien de onderaannemer graafwerken uitvoert moet hij altijd werken volgens de reglementering ter zake, en zelf het nodige doen om te werken volgens het KLIP-DECREET van 14 maart 2008, “houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen” (Besluit Vlaamse regering van 20/03/2009). Dit decreet regelt planaanvraag, melding en informatieoverdracht tussen kabel- en leidingbeheerders, planaanvragers en openbaar domeinbeheerders.
 
29. Buitengerechtelijke ontbinding. Onder voorbehoud van alle rechten van Brelco Bv., wordt dit contract automatisch ontbonden ten nadele van de onderaannemer, in geval:
a. Er een ernstige wanprestatie is van de onderaannemer, en
na ontvangst van een schriftelijke verwittiging, de afgesproken uitvoeringstermijn niet nakomt, en
b. verder uitstel schade ten aanzien van Brelco Bv. dreigt te veroorzaken, en
c. er kennisgeving van de ontbinding en het motief gebeurt.
 
30. Brelco Bv. kan de werken zelf dan wel door derden laten uitvoeren, zonder dat er tegensprekelijke vaststellingen worden gedaan. De laatste goedgekeurde vorderingsstaat, ondertekend door de projectleider van Brelco Bv., is bindend als bepaling van de stand van de uitvoering der werken.
 
Partijen komen overeen dat o.m. als ernstige wanprestatie wordt aanvaard:
 
a. wanneer de onderaannemer niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen, standaarden en normen;
b. wanneer de onderaannemer niet voldoet aan de vastgestelde werkplanning of een achterstand op de normale ontwikkeling ontstaat van meer dan 5 dagen;
c. in geval van zware fout of grof verzuim door de onderaannemer;
d. in geval van vereffening of faillissement van de onderaannemer
e. in geval de onderaannemer meer dan twee opeenvolgende malen niet deelneemt aan de organisatie en coördinatie van de werken (bvb niet deelnemen aan de vergaderingen georganiseerd door Brelco Bv.)
f. in geval de onderaannemer niet tijdig (min. 2 werkdagen vertraging) de uitvoeringsplannen of andere technische bescheiden indient.
 
31. Indien één van beide partijen overlijdt of failliet wordt verklaard, is de overeenkomst automatisch verbroken ten nadele van deze partij.
 
32. Technische geschillen. Indien er technische geschillen zouden zijn die onderling niet opgelost geraken binnen de 5 dagen, dan zal er een onafhankelijk technisch deskundige door Brelco Bv. worden aangesteld. Hij kan zich eventueel laten bijstaan door derden.
 Hierna zal de onderaannemer binnen de 2 weken worden geïnformeerd over diens identiteit.
De beslissing van de onafhankelijk technisch deskundige is definitief en bindend en kan niet meer aangevochten worden. Hij zal gevraagd worden zijn gemotiveerde beslissing binnen de 10 dagen na voorlegging van het geschil over te maken, en hierbij op de argumenten van partijen te antwoorden. Zelfs indien de onafhankelijk technisch deskundige zijn beslissing niet binnen de gestelde termijn overmaakt, blijft deze beslissing bindend Beide partijen verbinden zich om in dit geval alle nodige documenten over te maken aan de onafhankelijk technisch deskundige, alsook een vlotte medewerking te verlenen en alle vragen correct te beantwoorden. De kosten en erelonen van de onafhankelijk technisch deskundige zullen gedragen worden door de betrokken partijen, in de verhouding die door de deskundige zal bepaald worden in zijn beslissing over het geschil.
 
33. Voertaal van alle documenten is Nederlands.
 
34. Alle geschillen beide partijen zullen definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPINA, door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd. De zetel van de procedure is Gent. De taal van de arbitrage is Nederlands. 
 
35. De onderaannemer zal de Europese en Belgische reglementering volgen die opgelegd is voor de uitvoering van werken in België, meer bepaald:
a. een LIMOSA-aangifte te doen voor zichzelf en voor al zijn werknemers, in het bezit te zijn van de ontvangstbewijzen L-1 voor zichzelf en voor alle in België tewerkgestelde werknemers en ze te kunnen voorleggen;
b. in het bezit te zijn van de detacheringsformulieren afgeleverd door de bevoegde sociale zekerheidsinstelling in het herkomstland; voor hemzelf en voor alle in België tewerkgestelde werknemers;
c. alle formaliteiten voor de verblijfsdocumenten te vervullen, voor hemzelf en voor alle in België tewerkgestelde werknemers;
d. voor de werknemers de arbeidsvoorwaarden toe te passen die hem als minimale bepalingen door de Belgische wetgeving worden opgelegd. Die bepalingen hebben onder meer betrekking op het minimumloon dat in de Belgische bouwsector van toepassing is, de arbeidsduur, het recht op jaarlijkse vakantie, het beroep op uitzendarbeid, de 
                terbeschikkingstelling van de werknemers en het welzijn en de veiligheid van de ` werknemers op het werk.
 
36. Wijzigingen aan de opdracht: De onderaannemer is ertoe gehouden om meerwerken, die schriftelijk opgedragen worden door de opdrachtgever, uit te voeren. Meerwerken worden afgerekend aan eenheidsprijzen van het contract, of bij gebreke aan eenheidsprijzen, aan marktconforme prijzen. De onderaannemer erkent expliciet, door ondertekening van dit contract, dat hij onder geen enkele voorwaarden de werken (hetzij basiswerkzaamheden, hetzij opgedragen meerwerken) mag opschorten of onderbreken. De aannemer is er maw toe gehouden de werken zonder onderbreking voort te zetten, onafgezien de betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding zou kunnen geven. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal een correcte afrekening worden opgesteld, aan eenheidsprijzen contract, of bij gebrek aan eenheidsprijzen, aan marktconforme prijzen.
 
37. Continuïteit van de opdracht: De onderaannemer is er toe gehouden, steeds de werken zonder onderbreking voort te zetten, onafgezien betwistingen, hetzij financiële betwistingen, hetzij technische betwistingen. In het geval de onderaannemer de werken opschort of stopzet, zal de opdrachtgever de onderaannemer per aangetekend schrijven in gebreke stellen. De onderaannemer zal een vergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever, per kalenderdag dat hij de werken opschort. De dagvergoeding wordt berekend op basis van het initiële totale aannemingsbedrag, en bedraagt 2% van de totale aannemingssom, per kalenderdag dat de werkzaamheden stil liggen. Deze cummulatieve vergoeding kan maximaal oplopen ten belope van het oorspronkelijke aannemingsbedrag. De vergoeding wordt aangerekend vanaf de kalenderdag, volgend op de datum van de aangetekende ingebrekestelling. 
 
De vergoeding is verschuldigd tot op de dag dat de werken terug worden aangevat. Hiervoor dient er een plaatsbezoek georganiseerd te worden, waar in aanwezigheid van beide partijen wordt vastgesteld dat de werken effectief hervat zijn.
 
38. De onderaannemer erkent expliciet, door ondertekening van huidig contract, dat Brelco Bv. het recht heeft om schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de onderaannemer haar verschuldigd is, en andere die Brelco Bv. aan de onderaannemer verschuldigd zou zijn, uit welke hoofde ook of betreffende eender welke overeenkomst met de onderaannemer. Dit telt ook in geval van faillissement van de onderaannemer.
 
39. Brelco Bv. behoudt zich het recht voor om regelmatige facturen contant, binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, te betalen mits een korting van 3 (drie) procent op het factuurbedrag.
 
40. Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afd.4, Hrdst V van de wet van 4/8/96 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zorgt de onderaannemer ervoor dat elk persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ. Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst Brelco Bv. de onderaannemer op de bepalingen van art. 16, § 1,3° en § 2,4° en § 3 van de wet van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de werking van de persoonsgegevens. Elke onderaannemer die na ontvangst van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregelen die in de vorige alinea’s vermeld staan worden nageleefd door deze onderaannemer. Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming.
 
41. De melding en aanwezigheidsregistratie dient te gebeuren:
Ofwel door de onderaannemer rechtstreeks op de website van de RSZ: www.socialsecurity.be 
Ofwel via onze administratie (administratieve kost van 9,5€/persoon, per melding) per mail naar kathy.knockaert@brelco.be, waarbij de volgende gegevens dienen doorgestuurd te worden:
 
1.Werf
2.Rijksregisternummer of DIMONANUMMER
3.LIMOSANUMMER indien buitenlandse arbeider
4. Ondernemingsnummer indien éénmanszaak 
 
De onderaannemer erkent en is zich bewust van het feit, dat door ondertekening van dit 
contract, hij/zij: 
 
a. duidelijk geïnformeerd is
b. bewust is van het feit dat de verantwoordelijkheid van melding van zijn/haar personeel zijn/haar verantwoordelijkheid is.
c. de nodige tools ter beschikking heeft om dit te doen, en dat de kosten voor het gebruik van tool 2 apart worden gefactureerd door Brelco Bv., en in mindering gebracht worden van de betalingen aan de onderaannemer.
 
 
42. Wij zullen een bedrag van 1000,00€ in mindering brengen van de eindafrekening voor elk niet geregistreerde persoon van U of Uw onderaannemer. Bovendien bent U ertoe gehouden Brelco Bv. te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen (incl. de door Brelco Bv. opgelopen boetes) als gevolg van de niet-naleving van de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden door de onderaannemer, door zijn onderaannemers, door elke volgende aannemer of door elke persoon die in opdracht van één van hen de plaats waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd betreedt.
Een bedrag van 5% van het totale aannemingsbedrag zal ingehouden worden totdat de definitieve oplevering (na een rondgng met beide partijen) heeft plaatsgevonden en de eventuele tekortkomingen zijn opgelost/afgewerkt. Hierna zal dit bedrag integraal uitbetaald worden.
 

De contractuele voorwaarden tussen de opdrachtgever en Brelco zijn automatisch ook van toepassing op de onderaannemers. Brelco verwacht dat deze gekend en goedgekeurd zijn bij ondertekening van dit contract. Deze voorwaarden zijn online op onze website raadpleegbaar of kunnen opgevraagd worden kathy.knockaert@brelco.be.

 
Bovenstaande voorwaarden moeten goedgekeurd en getekend zijn voor aanvang van de werken zoniet worden deze als stilzwijgend te zijn geaccepteerd. Deze zijn ook raadpleegbaar op onze website.
 
 
 

 

 

 

Heb je vragen?
Wij helpen je graag.